Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

1. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: n.soussi
BIG-registraties: 79913689925
Overige kwalificaties: supervisor
Basisopleiding: basis EMDR en basis Schematherapie
Persoonlijk e-mailadres: noura.soussi@hotmail.com
AGB-code persoonlijk: 94015213

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: noor spiegeloog
E-mailadres: noura.soussi@gmail.com
KvK nummer: 89320921
Website: Noor-spiegeloog.nl
AGB-code praktijk: 94067474

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: In mijn praktijk kunnen cliënten aangemeld worden die in hun dagelijks functioneren vastlopen agv mentale problemen met een vermoeden van een DSM5 diagnose. Hierbij valt te denken aan angstproblemen, stemmingsproblemen, psychotrauma, persoonlijkheidsproblemen, zelfbeeldproblematiek, arbeid- en studie gerelateerde problematiek, identiteitsproblemen, partner- relatieproblemen, opvoedingsproblemen, verslavingsproblematiek en/of rouw.

Binnen mijn praktijk wordt gestreefd vanuit een systeemgerichte behandeling tot vermindering van symptomen te komen, stabilisatie van de mentale problematiek en verbetering van het dagelijks functioneren. Hiervoor worden behandeltechnieken gebruikt uit de CGT, Schematherapie, traumafocused therapie en systeemgerichte behandeling zoals PMTO en RGT.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses  

Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: noura soussi
BIG-registratienummer: 79913689925

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: noura soussi
BIG-registratienummer: 79913689925

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Drs. M. Bouaoud 49915179925
Dhr. R. Koubini 100019114 (SKJ)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
intervisie
indicatiestelling
multidisciplinair behandelen waar nodig

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Patiënten kunnen voor crisis terecht bij de volgende punten:
– eigen huisarts en tevens verwijzer
– 113 voor suicidaliteit
– 112 voor acute crisis
– GGZ crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik dit bij start afspreek met de cliënt en dit conform kaders gener. bGGZ doe

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Ik heb mezelf aangesloten bij een maandelijks intervisiegroep met BIG geregistreerde collega’s in het veld (7 personen). Tevens vorm ik een duo voor supervisie schematherapie. Ik ben lid van het NIP om mijzelf te blijven ontwikkelen in mijn vakgebied

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
intervisie tbv casuïstiek en ethische dilemma’s
NIP met maandelijks een nieuwsbrief en platform voor mijn beroepscode
supervisie voor mijn registraties

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee 7.

Behandeltarieven:
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl 9.

Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
het NIP waar ik me heb aangesloten voor de Wkkgz

Link naar website: https://psynip.nl/klachtenregeling/wkkgz/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
drs. M. Bouaoud

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: deze kunnen cliënten op de website terugvinden

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
cliënt kan zich online aanmelden via een aanmeldformulier er wordt binnen 3 dagen contact opgenomen met de client om het aanmeldformulier te controleren (incl. verwijzing huisarts).

Bij een positieve controle wordt een kennismaking ingepland om de werkwijze en match te bespreken. Tevens wordt de cliënt hier gewezen op zijn rechten en plichten (oa klachtenregeling, tarieven niet gecontracteerde zorg, eigen bijdrage en no shows).

Bij akkoord wordt een intakefase opgestart tbv het behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
er wordt bij start intake een behandelovereenkomst opgesteld er wordt na intakefase een behandelplan opgesteld met korte terugkoppeling naar de huisarts (indien er toestemming is) dit behandelplan wordt halverwege en aan het eind van de behandeling geëvalueerd bij afsluiten wordt de huisarts geïnformeerd met een ontslagbrief zowel bij start als bij afsluiten wordt een ROM lijst ingevuld en bij afsluiten een clienttevredenheidsvragenlijst

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
zie hierboven wanneer deze elementen plaatsvinden

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
halverwege en aan het eind van de behandeling (kortdurend binnen het kader van de gener. bGGZ)

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): SRS en ORS intentie om met de CQi te werken voor ROM proces

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patiëntgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja III.

Ondertekening

Naam: Noura Soussi
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Datum: 10-03-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja