Privacyreglement

Ik, Noura Soussi (BIG nr: 79913689925), gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89320921 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier moet ik de gegevens vastleggen die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht mij en mijn collega’s om de dossiers twintig jaar te bewaren. 

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ik persoonsgegevens verwerk: 

• (potentiële) patiënten/cliënten ; 
• bezoekers aan mijn praktijk; 
• bezoekers van mijn website;
• deelnemers aan – door en/of met mij georganiseerde bijeenkomsten; 
• sollicitanten; 
• alle overige personen die met mij contact opnemen of van wie ik persoonsgegevens verwerk, met uitzondering van mijn medewerkers. 

Ik verwerk persoonsgegevens die: 

• een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens. 
• met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. 
• tijdens een bezoek van een betrokkene aan mijn website zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. 
• door camerabeelden bij een bezoek aan mijn praktijk(pand) zijn vastgelegd. Van zowel de buitenzijde als de algemene ruimten (receptie, wachtruimte en gangen) in mijn praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. 
• slechts met toestemming en instemming, en volgens de hieromtrent gemaakte afspraken, verkregen zijn met behulp van mogelijke video-opnames tijdens sessies. 
• verzameld zijn bij toepassingen voor e-health volgens daartoe gemaakte afspraken en gegeven instemming en toestemming. 

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• het uitvoeren van een geneeskundige behandelingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden. 
• het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. 
• het verbeteren van de praktijkwebsite. 
• het bijhouden van gebruikersstatistieken.

Ik verwerk persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

• toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. 
• uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelings overeenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d. 
• een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren. 
• een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 

Ik kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens mijn instructies persoonsgegevens verwerken. Ik sluit met die dienstverleners een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) daaraan stelt. Persoonsgegevens delen met derden Ik deel persoonsgegevens met derden, enkel en alleen als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Ik voldoen aan mijn geheimhoudingsplicht en deel daarom geen persoonsgegevens met derden en zeker niet voor commerciële doeleinden, tenzij voor bijeenkomsten die ik samen met een andere organisatie organiseer. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan (instanties in) landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draag ik verantwoordelijkheid dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ik hanteer – conform de geldende wet- en regelgeving – in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

• medische gegevens: tenminste 20 jaar na het einde van de behandelingsovereenkomst. 
• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens. 
• gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht. 
• gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. 
• bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 

Ik kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement publiceer ik op mijn website. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. U kunt uw verzoek daartoe aan mij richten door een e-mailbericht te sturen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen door een e-mailbericht te sturen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/).